bakırköy escort
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ayvalık Escort | Ağva Escort | Yalova Escort | Isparta Escort | >Zonguldak Escort | Uşak Escort | Çanakkale Escort | Çankırı Escort | Kırşehir Escort |
Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๑

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง (Doctor of Philosophy Program in Politics)

โครงสร้างหลักสูตร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัย

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการเมือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษา

Login
เข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logout
ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Register
สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Reset
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

        เรื่อง กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๒
                                    
                               อ่านรายละเอียด...


วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักวิจัยนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้แก่องค์กรต่างๆในการเสริมฐานความเข้มแข็งของ องค์กรความรู้ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตนักบริหารยุทธศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง ที่มีศักยภาพในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร และใช้องค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
paykwik bozum
betmatik giriş
canli mac izle
konya escort mersin escort
aşk büyüsü