Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ปฏิทินการศึกษาประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับรุ่น ๔-๙

๒๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐  - ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE.) ภาค ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘)
- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๙)
- ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ (รุ่นที่ ๔ - ๘)
- ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา (รุ่นที่ ๔ - ๙)
- ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาขยายเวลา (รุ่นที่ ๔)                      
๘ เม.ย. - ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ - วันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
๑๔ เม.ย. ๒๕๖๐  - วันแรกของการบรรยายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๙) 
๒๖ เม.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ - วันส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปเล่ม ครั้งที่ ๑ ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค ๑/๒๕๖๐
๒๑, ๒๘ พ.ค. และ ๔ มิ.ย. ๖๐ - สอบวัดคุณสมบัติ (QE.) ข้อเขียน ภาค ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘)
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ - สอบวัดคุณสมบัติ (QE.) ปากเปล่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘)
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ - วันสุดท้ายของการบรรยายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๙)
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๙)
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ - วันสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา ภาค ๑/๒๕๖๐ (วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)

เปลี่ยนแปลงตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)

งวด ภาคเรียน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนวิชา
ค่าใบสมัคร ๑/๒๕๕๙ ๑,๐๐๐ -.  
ค่าสมัคร ๑/๒๕๕๙ ๕,๐๐๐ -.
งวด ๑ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ๑/๒๕๕๙ ๑๔๑,๑๐๐ -.  ปรับพื้นฐาน ๔ วิชา (๑๒ หน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต
 หมวดวิชาหลัก ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต
งวด ๒ ต.ค. ๒๕๕๙ ๒/๒๕๕๙ ๕๗,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต
งวด ๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑/๒๕๖๐ ๑๐๗,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต
งวด ๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ๒/๒๕๖๐ ๑๐,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
งวด ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๑ ๙๑,๐๐๐ -.     
 ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต
งวด ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๑ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๒ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ ๕๖,๐๐๐ -.
รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๑๐๐ -.

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
            : ในกรณีไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐ วัน หลังจากนั้นต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๑


วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักวิจัยนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้แก่องค์กรต่างๆในการเสริมฐานความเข้มแข็งของ องค์กรความรู้ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตนักบริหารยุทธศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง ที่มีศักยภาพในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร และใช้องค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ

 

สำนักงานอธิการบดี

 

สถาบัน / ศูนย์

 

สำนัก/อื่น

- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะสื่อสารมวลชน
- คณะทัศนมาตรศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายประถม )
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายมัธยม )
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองอาคารสถานที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกิจการนักศึกษา
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองบริการการศึกษา
- สภาคณาจารย์
- สภาข้าราชการและลูกจ้าง
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
- หน่วยทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
 
- สถาบันคอมพิวเตอร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สถาบันการศึกษานานาชาติ
- สถาบันภาษา
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สถาบันกฎหมายไทย
- สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
- ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 
- สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล(สวป.)
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
- สำนักพิมพ์
- สำนักกีฬา
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ(RAM3000)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ