Get Adobe Flash player
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด...

ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๔-๙ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง (Program of Doctor of
Philosophy in Politics)

โครงสร้างหลักสูตร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัย

เปลี่ยนแปลงตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)

งวด ภาคเรียน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนวิชา
ค่าใบสมัคร ๑/๒๕๕๙ ๑,๐๐๐ -.  
ค่าสมัคร ๑/๒๕๕๙ ๕,๐๐๐ -.
งวด ๑ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ๑/๒๕๕๙ ๑๔๑,๑๐๐ -.  ปรับพื้นฐาน ๔ วิชา (๑๒ หน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต
 หมวดวิชาหลัก ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต
งวด ๒ ต.ค. ๒๕๕๙ ๒/๒๕๕๙ ๕๗,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต
งวด ๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑/๒๕๖๐ ๑๐๗,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา ๙ หน่วยกิต
งวด ๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ๒/๒๕๖๐ ๑๐,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
งวด ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๑ ๙๑,๐๐๐ -.     
 ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต
งวด ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๑ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๒ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ ๕๖,๐๐๐ -.
รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๑๐๐ -.

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
            : ในกรณีไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐ วัน หลังจากนั้นต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๑


วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักวิจัยนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้แก่องค์กรต่างๆในการเสริมฐานความเข้มแข็งของ องค์กรความรู้ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตนักบริหารยุทธศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง ที่มีศักยภาพในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร และใช้องค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน