หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๙-๑๕ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๔ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๘-๑๒ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๑๓ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
อ่านข่าวย้อนหลัง...

ru website

เว็บไซท์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อกลางข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Read More...

graduate

เว็บไซท์ให้บริการโดยตรงกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More...

download

ให้บริการดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์ม เกี่ยวกับโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง

Read More...

activity

รวมภาพกิจกรรมของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง

Read More...

หลักฐานการสมัคร
      1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (ซื้อได้ที่สำนักงานโครงการ ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์)
      2. สำเนาปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท (Transcript) จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 5 รูป
      7. สำเนาแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
      8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล จำนวนอย่างละ 2 ชุด (ถ้ามี)
      9. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ (ถ้ามี)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

วัตถุประสงค์

             - เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้แก่องค์กร ต่างๆ ในการเสริมฐานความเข้มแข็งขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
             - เพื่อผลิตนักบริหารยุทธศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง ที่มีศักยภาพในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร และใช้องค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบการเรียนการสอน

จัดการศึกษาระบบทวิภาค
                 โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน ใช้เวลาศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคละไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษ เพื่อดำเนินการศึกษานอกเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุกสาขา) จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ. รับรอง
- ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่ กกอ. กำหนด

สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ห้อง 0415 ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา 

ติดต่อเรา

โทร. 0-2310-8452, 0-2310-8483-89 ต่อ 240
มือถือ 08-4388-2932

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.