หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๙-๑๖ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๑-๑๕ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ปฏิทินการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๙-๑๕ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อ่านข่าวย้อนหลัง...

ru website

เว็บไซท์หลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อกลางข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Read More...

graduate

เว็บไซท์ให้บริการโดยตรงกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More...

download

ให้บริการดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์ม เกี่ยวกับโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง

Read More...

activity

รวมภาพกิจกรรมของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง

Read More...

หลักฐานการสมัคร
      1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (ซื้อได้ที่สำนักงานโครงการ ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์)
      2. สำเนาปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท (Transcript) จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 5 รูป
      7. สำเนาแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
      8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล จำนวนอย่างละ 2 ชุด (ถ้ามี)
      9. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ (ถ้ามี)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

วัตถุประสงค์

             - เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้แก่องค์กร ต่างๆ ในการเสริมฐานความเข้มแข็งขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
             - เพื่อผลิตนักบริหารยุทธศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง ที่มีศักยภาพในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร และใช้องค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบการเรียนการสอน

จัดการศึกษาระบบทวิภาค
                 โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน ใช้เวลาศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคละไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษ เพื่อดำเนินการศึกษานอกเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุกสาขา) จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ. รับรอง
- ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่ กกอ. กำหนด

สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ห้อง 0415 ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา 

ติดต่อเรา

โทร. 0-2310-8452, 0-2310-8483-89 ต่อ 240
มือถือ 08-4388-2932

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.