หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

คณะกรรมการอำนวยการ

เขียนโดย Super User

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ