หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

ค่าธรรมเนียม

เขียนโดย Super User

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)

งวด ภาคเรียน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนวิชา
ค่าใบสมัคร ๑/๒๕๖๕ ๑,๐๐๐ -.  
ค่าสมัคร ๑/๒๕๖๕ ๕,๐๐๐ -.
งวด ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑/๒๕๖๕ ๑๒๙,๑๐๐ -.  ปรับพื้นฐาน ๒ วิชา                (ไม่นับหน่วยกิต) 
 หมวดวิชาหลัก ๒ วิชา            ๖ หน่วยกิต
งวด ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๒/๒๕๖๕ ๕๗,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา       ๙ หน่วยกิต

งวด ๓

กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑/๒๕๖๖

๑๑๙,๐๐๐ -.
 ลงทะเบียนวิชาเอก ๓ วิชา       ๙ หน่วยกิต
 ปรับพื้นฐาน ๑ วิชา                (ไม่นับหน่วยกิต) 
งวด ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๒/๒๕๖๖ ๑๐,๐๐๐ -.  ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
งวด ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑/๒๕๖๗ ๙๑,๐๐๐ -.     

 ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ รวม ๓๖ หน่วยกิต
งวด ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ๒/๒๕๖๗ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๑/๒๕๖๘ ๓๖,๐๐๐ -.
งวด ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ๒/๒๕๖๘ ๕๖,๐๐๐ -.
รวมเป็นเงิน ๕๓๔,๑๐๐ -.

 

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระเงินให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              : ในกรณีไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐ วัน หลังจากนั้นต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพแทน