หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

โครงสร้างหลักสูตร

เขียนโดย Super User

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
มีหน่วยกิตที่ต้องศึกษา รวม 60 หน่วยกิจ

ประกอบด้วย
วิชาปรับพื้นฐาน (3 วิชา)               0      หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก                            6      หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก                           18     หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ (QE.)                 0      หน่วยกิต
(ทั้งข้อสอบเขียนและปากเปล่า)
ดุษฎีนิพนธ์                                 36    หน่วยกิต

** หมวดวิชาเลือกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม สาขาวิชา นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 สาขาวิชาๆ ละ 9 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต

อาจารย์พิเศษ

อาทิเช่น
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์
ศ.(พิเศษ) ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ไชวัฒน์  ค้ำชู
ศ.(พิเศษ) นรนิติ   เศรฐบุตร
ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
ศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์
ศ.ดร.สมบัติ  จันทรวงศ์
ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร
ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์
ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์
ศ.ดร.ไชยันต์  ไชยพร
ศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม
ศ.ดร.อิมรอน  มะลูลีม
ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร
ศ.ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี
ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช
ศ.ดร.สุรชาติ  บำรุงสุข
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

รศ.ดร.มนตรี  เจนวิทย์การ
รศ.ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต
รศ.ดร.ธนาสฤษฎิ์  สสตะเวทิน
รศ.ดร.สมิหรา  จิตตลดากร
รศ.ดร.โคริน  เฟื่องเกาม
รศ.ดร.วิทยา  สุจริตธนารักษ์
รศ.ดร.วีระ  สมบูรณ์
รศ.ดร.ประภาษ  ปิ่นตบแต่ง
รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์
รศ.วุฒิชัย  มูลศิลป์
รศ.วิทยากร  เชียงกูล
ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปี่ยม
ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์
ผศ.ดร.วัชรพล  พุทธรักษา
พล.ต.ต.ดร.ปิยะพันธ์  ปิงเมือง
พ.ต.อ.ดร.ปรีดา  สถาวร