หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 ต่อ 240 

หลักฐานการสมัคร

เขียนโดย Super User

หลักฐานการสมัคร

      1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (ซื้อได้ที่สำนักงานโครงการ ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์)
      2. สำเนาปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี และชั้นปริญญาโท (Transcript) จำนวนอย่างละ 2 ฉบบับ
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 5 รูป
      7. สำเนาแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
      8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)